H?a Cho Em M?t Ð?i ?m Áp

by Tùng Tô
$1.34
eBook

Publisher: First News Tri Viet

Publication Date: June 06, 2016

ISBN: 9781533779144

Binding: Kobo eBook

Availability: eBook

Get eBook

N?u ngu?i dàn ông tru?c m?c m?t b? qu?n áo là thì chua ch?c cô dã nh?n ra, nhung anh ta l?i g?n nhu tr?n tr?i gi?ng ngày hôm qua. Sau m?t dêm, k? vô l?i dã cu?p di d?i con gái c?a cô b?ng tr? thành v? anh hùng c?u m?ng cô, không th? hi?u th? gi?i này n?a.

C? H?a ?o ném hành lý vào phòng bu?c t?i bên c?a s? , kéo t?m rèm c?a “ro?t” m?t cái, r?i tháo phang dôi giày, v?a di v?a c?i qu?n áo, cho d?n khi trên ngu?i ch? còn b? d? lót, m?i c?m d? di vào nhà t?m.

Là m?t phiên d?ch viên cao c?p, công ty thu?ng di?u C? H?a ?o di công tác ? noi này noi khác. T?t nhiên, công vi?c c?a cô không ph?i là phiên d?ch trong giao ti?p don gi?n, nó quan tr?ng và khó khan hon, ví d? nhu d?ch “cabin” hay dàm phán trong các thuong v?. Vì th?, luong c?a cô r?t cao, và công vi?c c?a cô cung r?t không ?n d?nh.

( D?ch “cabin” du?c coi là khó nh?t trong các lo?i hình phiên d?ch. Ngu?i d?ch deo headphone , ng?i trong cabin còn g?i là booth d? nghe di?n gi? nói và s? d?ng micro d? d?ch n?i dung mình nghe du?c cùng lúc v?i di?n gi? dó.)

C? H?a ?o m?c áo phông tr?ng m?ng và qu?n lót, c?m chi?c khan t?m v?a lau tóc v?a bu?c ra kh?i nhà t?m, b?t tivi m? kênh BBC, mi?ng l?m nh?m hát. Ngày mai d?ch “cabin”, cô c?n “kh?i d?ng” tai và não t? lúc này.

Ðó chính là tinh thân trách nhi?m c?a cô, và cung là lí do mà sau khi t?t nghi?p th?c si hai nam cô dã tr? thành phiên d?ch viên cao c?p c?a công ty. Tru?c khi t?t nghi?p, cô dã có trong tay t?t c? nh?ng van b?ng ch?ng ch? phiên d?ch c?n có, c?p tám chuyên ngành ch? là chuy?n nh?, h?t d?ch nói d?n d?ch vi?t, h?u nhu cô dã thi qua t?t c? các k? thi có liên quan d?n phiên d?ch du?c t? ch?c ? B?c Kinh và Thu?ng H?i.

Không có di?u ki?n di tu nghi?p ? nu?c ngoài, nhung cô dã xác l?p du?c v? trí v?ng vàng c?a mình trong gi?i chuyên môn b?ng s? cham ch? ph?n d?u và trí thông minh thiên b?m. T?t nhiên, nhu th? s? r?t m?t, trong gi? làm vi?c th?n kinh c?a cô luôn cang th?ng vô cùng, vì th? m?i khi v?